(Lu)LED

Energia tworzenia, sztuka i technologia

Informacja o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności


Informacja o zasadach postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywaniu serwisów i komunikacji elektronicznej w ramach działalności firmy QART Serwis Jaromir Kopp.

Kto przetwarza dane?

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest QART Serwis Jaromir Kopp, ul. Stawowa 14, 55-120 OSOLIN, NIP 8951246029 zwany dalej Administratorem.

Serwisy www używane w działalności Administratora to: faqt.pl, lugallery.com, q-s.pl, qsap.eu.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane podane podczas składania zamówienia, a w szczególności: nazwę firmy i (lub) przedsiębiorcy, NIP, adres siedziby, adres e-mail, imię i nazwisko osoby zamawiającej, jeżeli nie robi tego osobiście przedsiębiorca i telefon, jeżeli został podany. W niektórych przypadkach może być przetwarzany adres wysyłkowy, jeżeli został wskazany przez składającego zamówienie.

Dodatkowo przetwarzamy dane potrzebne do udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora w tym adres e-mail, nazwa (imię i nazwisko) korespondenta oraz ewentualnie nr telefonu lub identyfikator używany w komunikatorze.

Dlaczego przetwarzamy dane?

Dane przekazywane podczas składania zamówienia są przetwarzane w celu jego realizacji w tym: wystawienia dokumentów sprzedaży, identyfikacji wpłat, wysłania zamówionych towarów lub licencji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów i reklamacji.

Dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych. Dodatkowo w celu ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa.

Kontakt za pomocą przetwarzanych danych może być nawiązany jedynie w uzasadnionej konieczności poinformowania o istotnych zmianach w funkcjonowaniu serwisów, usług, programów i działalności Administratora.

Jak przechowujemy dane?

Administrator przechowuje dane konieczne do realizacji umów (obsługi zamówień i korespondencji wymienione wyżej) w lokalnej zabezpieczonej bazie danych. Dane osobowe są gromadzone i obsługiwane z należytą dbałością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane służące do wystawienia dokumentów księgowych mogą być przechowywane w serwisie ifirma.pl z usług, którego korzysta Administrator w celu prowadzenia księgowości.

Komu udostępniamy dane?

Dane przetwarzane przez Administratora nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych bez zgody Użytkownika.

Dane konieczne do realizacji umowy (zamówienia), jak na przykład adres wysyłkowy, dane kontaktowe (telefon, e-mail), mogą być przekazane firmom realizującym obsługę przesyłek kurierskich i pocztowych.

Dane księgowe służące do realizacji obowiązków księgowych mogą być udostępnione firmom realizującym usługi księgowe oraz bankom i firmom realizującym obsługę płatności.

Dane będą przekazywane tylko w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych po wcześniejszym sprawdzeniu, czy firma spełnia warunki RODO.

Dodatkowo Administrator może przekazywać dane w celu realizacji zobowiązań i wymogów prawnych, uprawnionym do tego instytucjom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane będą przetwarzane do momentu otrzymania żądania ich usunięcia, co spowoduje skasowanie ich z baz danych. Wyjątek stanowią dane konieczne do realizacji obowiązków prawnych jak dane przedsiębiorstwa zamieszczone w dokumentach księgowych.

Jeśli nie zostanie wystosowane żądanie usunięcia danych — będą one przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub jego następców prawnych.

Przetwarzanie danych może być również na żądanie, czasowo zawieszone.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom

Zgodnie z Art. 16-20 RODO, czyli unijnego rozporządzenia, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

Z jakich usług analitycznych korzystamy

Serwisy Administratora wykorzystują pliki cookies, czyli informacje zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Dzięki nim Administrator uzyskuje pośredni dostęp do analiz pomagających w utrzymaniu prawidłowego działania serwisów. Zapisywanie i stosowanie plików Cookies można wyłączyć w ustawieniach używanej przeglądarki.

W serwisach Administratora stosujemy usługi Google Analitycs w celu analizy statystyk serwisów. Dane nie są używane do profilowania użytkowników ani do celów marketingowych. Więcej o plikach Cookies i analityce na stronach www.

Jak się skontaktować z Administratorem

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@faqt.pl. Ponadto można napisać na adres QART Serwis Jaromir Kopp, ul. Stawowa 14, 55-120 OSOLIN.